REGULAMIN pobytu w ZEFIRO ROOMS & APARTMENTS

REGULAMIN

Zefiro Rooms & Apartments będzie Państwu wdzięczny za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

1. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00 (istnieje możliwość wcześniejszego uzgodnienia godziny przyjazdu, jak i późniejszego wyjazdu.

2. Obiekt ma obowiązek zapewnić:

 • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę
 • wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku
 • jego obecności tylko za jego zgodą
 • w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące usterki nie mogą zostać usunięte

3. Gość powinien zawiadomić Pracownika o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

4. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów
wartościowych lub kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową

5. Gość obiektu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

7. Dla dzieci do lat 6 – pobyt jest bezpłatny, jeżeli śpią na łóżku z rodzicami. Nie ma
możliwości dostawienia łóżeczek do pokoju.

8. Zwierzęta nie są akceptowane.

9. Każdorazowo opuszczając pokój, gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi. Po podaniu kodu dostępu, drzwi pokoju pozostają na stałe otwarte i wymagają ręcznego zamknięcia. Podczas wprowadzania kodu dostępu należy zachować szczególna ostrożność aby nie udostępnić go osobom trzecim.

10. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres,
za który został opłacony.

11. Osoby niezameldowane w obiekcie, mogą przebywać w pokoju od godziny 7.00 do godziny
do godziny 22.

12. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.

13. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.

14. W przypadku rezygnacji z przyjazdu pobieramy opłatę za jedna dobę.

15. Jeśli Gość pod wpływem alkoholu i / lub środków odurzających zakłóca spokojny pobyt pozostałych Gości lub funkcjonowanie , obiektu może zostać z niego usunięty.

16. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania hotelu.

17. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt. W przypadku
nieotrzymania takiej dyspozycji, obiekt przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc a następnie zniszczy.

18. W przypadku niedotrzymywania ciszy nocnej, zakazu palenia tytoniu na terenie budynku oraz zniszczenia przedmiotów będących własnością Zefiro Rooms & Apartments, obiekt może obciążyć Gościa karą wynoszącą minimum 200 PLN.

19. Zefiro Rooms & Apartments przetwarza dane osobowe z zachowaniem standardów bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27.042016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO.

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zefiro Jarosław Przedwojski z siedzibą Gdańsk ul. Zbyszka z Bogdańca 73
 • celem przetwarzania jest:
  a) obsługa składanych zapytań - na podstawie art.6 ust.1a RODO
  b) rezerwacja pokoju - na podstawie art.6 ust.1a RODO
  c) realizacja umowy usługi hotelarskiej - na podstawie art.6 ust.1b RODO;
  d) marketing usług - na podstawie art.6ust.1a RODO – pod warunkiem uzyskania zgody
  e) zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w obiekcie i najbliższym otoczeniu poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego - na podstawie art.6 ust.1f RODO

 

 • dane osobowe przechowywane będą:
  a) dotyczące składanych zapytań – przez okres 30 dni
  b) dotyczące rezerwacji – przez okres 12 miesięcy od daty dokonania rezerwacji
  c) dotyczące realizacji umowy o usługi - przez okres 5 lat licząc od końca roku w którym, w którym miał miejsce pobyt
  d) przetwarzane w celach marketingowych – do odwołania zgody lub do ustania podstawy
  e) w systemach monitoringu wizyjnego - przez 30 dni.

 

 • odbiorcami danych osobowych mogą być:
  a) zewnętrzne biuro rachunkowe;
  b) dostawca platformy rezerwacji usług hotelarskich; 
  c) firmy świadczące usługi marketingowe;
  d) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

 

 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych – dotyczy celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub realizacji umowy usługi hotelarskiej, a w zakresie na który została wyrażona zgoda - posiada również Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi lub rezerwacji